Vad är Statlig bankgaranti?

Insättningsgaranti innebär att staten garanterar de pengar som privatpersoner och juridiska personer sätter in på konton i banker och andra finansinstitut. Mer exakt fungerar garantin på så sätt att staten går in i institutets ställe och betalar ut tillgångar samt upplupen ränta om banken går i konkurs. Oftast finns dock olika begränsningar i hur stora belopp som ersätts och vilka typer av konton som skyddas enligt garantin. I dagsläget gäller garantin upp till 100 000 euro (cirka 900 000 kr).

Insättningsgaranti – två syften

Insättningsgaranti har införts dels för att skydda spararna, konsumenterna, och dels också för att skydda stabiliteten i betalningssystemet. När det sker finansiella kriser finns alltid en risk att de som har sparade pengar hos banker och finansiella institut tar ut sina innestående medel.

Om många väljer att ta ut alla sina sparpengar samtidigt kan situationen uppkomma att banken inte kan betala ut de önskade beloppen. Det kan i sin tur leda till betydande kedjereaktioner och finansiell oro som kan orsaka problem och förluster för hela samhället. En statlig insättningsgaranti anses skydda mot uttagsanstormningar.

Vilka banker har insättningsgaranti?

De allra flesta banker och andra finansiella aktörer som verkar inom inlåning från allmänheten har insättningsgaranti. För aktören själv är det faktum att man är ansluten till garantisystemet helt enkelt i princip ett måste för att man ska verka trovärdig. Mellan tummen och pekfingret är 95% av alla finansiella institut anslutna.

Det är en mycket enkel sak att undersöka om en bank är ansluten till den statliga insättningsgarantin. Det är nämligen så att varje aktör har informationsplikt och därmed måste upplysa om att insättningsgarantin gäller (eller inte). Denna information ska bland annat anges i direkt anslutning till varje erbjudande om inlåning.

Kan man spara utan insättningsgaranti?

Som sagt är det inte alla banker och andra aktörer inom inlåning som är anslutna till insättningsgarantin. De fåtal procent som inte är anslutna benämns inlåningsföretag. Hos dessa kan man som mest spara 50 000 kr per person.

Ett sparande på ett konto hos ett inlåningsföretag är inte skyddat och i händelse av konkurs är den fordran på återbetalning man har mycket lågt prioriterad. Det finns helt enkelt en risk att hela sparandet går förlorat.

I gengäld kan aktörer som inte är anslutna till insättningsgarantin erbjuda betydligt mer förmånliga räntor. Det är din uppgift att väga fördelarna mot nackdelarna om du funderar på att spara utan insättningsgaranti.

Spara upp till 100 000 euro utan risk

Garantibeloppet är 100 000 euro. Att summan anges i euro beror på att reglerna är harmoniserade på EU-nivå. Växelkursen SEK/EUR varierar givetvis, men i genomsnitt genom åren har 100 000 euro motsvarat ungefär 900 000 svenska kronor. För att vara lite extra säker kan det vara bra att ha en marginal.

Insättningsgarantin är kopplad till enskilda finansiella institut, inte till dig som privatperson. Det innebär att du kan spara upp till 100 000 euro utan risk per varje finansiellt institut. Notera dock att samtliga konton hos ett och samma institut räknas ihop.

När träder insättningsgarantin in?

Det finns två tillfällen då insättningsgarantin träder in:

 • När ett finansiellt institut går i konkurs
 • När Finansinspektionen beslutar att situationen är sådan att garantin ska träda in.

Efter konkursbeslut alternativt beslut från Finansinspektionen ska Riksgälden skyndsamt betala ut ersättning. Enligt lag ska ersättningen betalas ut senast inom 20 bankdagar. Om du är berättigad till ersättning behöver du inte vidta någon som helst åtgärd. I stället är det Riksgälden som är skyldig att kontakta dig.

Insättningsgarantifonden

Varje finansiellt institut som är anslutet till insättningsgarantin betalar en avgift till Riksgälden som handhar ett särskilt konto, insättningsgarantifonden. Det är från denna fond som ersättning betalas ut i händelse av ett finansiellt instituts konkurs.

För vem gäller insättningsgarantin?

Insättningsgarantin gäller för alla fysiska och juridiska personer. Den enda part som egentligen inte kan ta del av garantin är institut som själva ingår i garantisystemet.

Den statliga insättningsgarantin ger ersättning till:

 • Privatpersoner (även omyndiga)
 • Företag (organisationsform egal)
 • Andra juridiska personer (stiftelser, dödsbon, med mera).

När det gäller pensionssparande finns emellertid ett viktigt undantag. Enligt lagstiftningen kan man inte få ersättning för IPS-sparande.

Historik

USA var det första land som införde insättningsgaranti på nationell nivå. Det var redan den 1 januari 1934 som det skedde. Beslutet var en följd av bankkrascherna som inträffade under 1933 i spåren efter den stora depressionen som inleddes 1929. Efter dessa händelser lagstiftades insättningsgarantin i form av den så kallade Glass-Steagall Act, som också etablerade The Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) för att hantera bankgarantin.

Här i Sverige infördes en tillfällig bankgaranti under finanskrisen 1990-1994. Denna insättningsgaranti hanterades då av Bankstödsnämnden. Runt om i världen skedde liknande finansiella kriser i början av 1990-talet.

Den negativa ekonomiska utvecklingen under början av 90-talet ledde till att EU 1994 skapade gemensamma regler om insättningsgaranti, detta genom ett direktiv som har omsatts i svensk rätt. Den svenska statliga insättningsgarantin är lagstadgad i Lagen om insättningsgaranti (1995:1571) och trädde i kraft 1996.

Insättningsgarantinämnden skapades för att hantera bankgarantin, men från och med 1 januari 1998 tog Riksgäldskontoret över ansvaret. Hittills har insättningsgarantin trätt in vid två konkurser i Sverige: Custodia Credit och Allmänna Kapital. Båda gick i konkurs under 2006. Även sparare i isländska Kaupthing Bank (2008) har fått ersättning från staten.

Krav på insättningsgaranti

Enligt beslutet 1994 måste alla länder inom Europeiska Unionen ha en insättningsgaranti som uppfyller vissa minimikrav. Länderna måste garantera insättningar om minst 20 000 euro per person och garantin måste trygga en återbetalning till minst 90 procent. Utöver dessa minimikrav fick länderna själva utforma insättningsgarantin.

I samband med finanskrisen 2008 utökade flera EU-länder sina insättningsgarantier genom att garantera högre belopp. Flera länder valde att införa insättningsgarantier på obegränsade nivåer, först ut var Irland och därefter följde Danmark, Grekland och Tyskland efter. I slutet av 2008 bestämdes det gemensamt i EU att man skulle höja minimibeloppet som EU:s länder måste garantera till 50 000 euro istället för 20 000 euro. Det nya, högre beloppet har dock inte ännu trätt i kraft i alla EU:s länder ännu, då det också måste införlivas i ländernas nationella lagstiftning.

För Sverige innebar detta att insättningsgarantin höjdes till 100 000 euro (ca 900 000 kronor) per person och institut. Tidigare var garantin på maximalt 500 000 kronor. Belopp upp till 100 000 euro garanteras till hundra procent. I samband med att man höjde insättningsgarantins belopp så utökade man också de typer av konton som skyddas. Tidigare skyddade insättningsgarantin bara transaktionskonton. Numera omfattas i stort sett alla typer av insättningskonton.

Om kontot omfattas av insättningsgarantin eller inte framgår alltid av kontovillkoren eller i årsbeskedet, annars kan du kolla med din bank vad som gäller. I och med ändringarna i oktober 2008 bestämdes det också att även utländska bankers filialer i Sverige ska omfattas av den svenska insättningsgarantin. Den statliga bankgarantin administreras idag av Riksgäldskontoret.

Artikel skriven av Per R.

Per R.

- Skribent
I branschen sedan 2008. Med ett brett kontaktnät har Per lärt sig det mesta inom lån till konsumenter som är värt att veta, plus lite till. Läs mer om oss »

46 svar till “Vad är Statlig bankgaranti?”

 1. Ingemar E:son Leek skriver:

  I ovanstående information står det inget om att garantin ska vara höjd till 100 000 EUR.
  Vad gäller egentligen?
  Undrar Ingemar.

 2. Hans skriver:

  Hej,

  Jag bara undrar över insättningsgaranti och nuvarande nivå 100 000 euro. Det står per institut.

  Betyder det att om jag skulle ha t.ex. 800.000 Skr i en bank och 800.000 Skr i en annan bank så skulle det betyda att i händelse av att denna måste utnyttjas i
  båda bankernas fall att Staten garanterar mig 800.000 Skr per institut dvs. totalt 1.600.000 Skr och då omräknat till den Euro kurs som gäller (nuvarande bestämmelser).

  • Per skriver:

   Det är korrekt. Har du konton i två olika banker garanterar staten dig dubbla beloppet totalt (i dagsläget ca 900 000 kr per bank).

 3. Fredrik skriver:

  Vad händer om Euron kollapsar ? Eftersom garantin i dagsläget är definierad i Euro.

 4. Christer Rosén skriver:

  Garantin avser per person och bank.
  Avses här även juridisk person t.ex. Aktiebolag?

  • Per skriver:

   ”För vem gäller garantin? Garantin gäller för privatpersoner, företag och andra juridiska personer.”

 5. Ulrika skriver:

  Vad skulle det innebära för svenska sparare i svenska banker om Euron skulle krascha eller tappa stor del av sitt värde?
  Har vi garanti i svenska kronor?

 6. Tissou skriver:

  Vad händer med garantin om Euron krascha?
  Enligt en artikel på Aftonbladet är garantin kopplat till Euro. Är man garanterad 900.000 i kr?

 7. Tissou skriver:

  Det var inte svaret på min fråga.
  Vad är det som gäller (om) Euro krascha?

 8. Solveig Nilsson skriver:

  Gäller insättningsgarantin även investeringssparkonton?

 9. J skriver:

  Är det staten eller riksbanken som står som garant? Det borde ha betydelse om det finns en (aldrig så liten) risk för statsbankrutt. T ex påverkar det risken på pengar på ett grekiskt bankkonto.

  • Per skriver:

   Såhär står det på Riksgäldens hemsida:
   ”Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.”

   Således inget om riksbanken.

 10. Zone skriver:

  Har en nära vän som elit samtal med er säger att ni säger att han kanske inte får tillbaks sina pengar från Fundiors konkurs trotts att de har baknkgaranti!
  Stämmer verkligen detta & hur kan man isåfall lita överhuvudtaget på bankgarantier?

  Sen förändrades ju ALLT på G20-mötet i november förra året. Där beslutades om en ny internationell standard för världens storbanker som säger att vid en kris ska banken få ta sina kunders kapital, alltså privatpersoners sparkonton och pensionsfonder, för att rädda sig själva, så kallad ”bail in”…
  För mig känns ju isåfall risken för oss sparare uppenbar. Det nya systemet gäller tydligen i första hand storbanker med betydelse för den globala ekonomin (så kallade Global Systemically Important Bank) Den enda svenska banken är Nordea samt Danske bank men även fler svenska banker som SEB och Swebank, kan komma att beröras av de nya direktiven.

  Vill väldigt gärna ha svar på detta.

  MVH

 11. Bengt skriver:

  Hur gäller bankgarantin för aktieägarna i banken?

  • Per skriver:

   Nej det gör den ej.

   Det är dock tvistat en del om aktieägarna får del av den indirekt då banker i många fall har fått nödlån av staten samt att kunderna är skyddade av garantin. Banker som egentligen skulle gått omkull räddas vilket gynnar aktieägarna. O andra sidan lär kurstappet i en sådan bankaktie var betydande, så någon god garanti har aktieägarna inte.

 12. Gerd skriver:

  Hej! Gäller den statliga garantin även för räntefonder, aktiefonder, och blandfonder?

 13. Björn skriver:

  Gäller insättninggarantin även under konfliktsituationer eller faller detta under Force majoure?

  T.ex om Sverige skulle befinna sig i krig?

 14. Kent Trojmar skriver:

  Om man är gift är då bankgarantin gemensam eller för varje person. Ska man spara i eget namn?

  Kent Agent

  • Per skriver:

   Kent: Ingen skillnad när det gäller bankgarantin och att vara gift. Samma regler gäller oavsett.

 15. jalil kanani skriver:

  Hej

  Vilka banker i Sverige har statliga garantin? finns det lista över som du kan skicka mig, länk?

  Tack

 16. Anders skriver:

  Hej!

  Insättningsgarantifonden innehåller ca 35 miljarder SEK. Den totala svenska inlåningen hos bankerna är på mer än 1500 miljarder SEK, så runt 2% är säkrade (tror att inlåningen faktiskt är större än så). Vad händer om dessa 35 miljarder inte räcker till? Bara Swedbank hade ju en inlåning från allmänheten på 473 mdr SEK 2012.

  Källa:
  http://www.aktiespararna.se/artiklar/Marknadsanalyser/Insattningsgarantin—en-illusion-av-sakerhet/

  http://www.swedishbankers.se/Documents/Bank-och-finansstatistik/Bank%20och%20Finansstatistik%20SVENSK%202012publ%20sept%202013.pdf

 17. Gunilla Ruhne skriver:

  Hej!
  Jag hittar inte Bank Norwegian i listan över banker/ inlåningsinstitut med insättningsgaranti. Gäller den inte hos dem?
  Gunilla

 18. Gun skriver:

  Hej!
  Om min man och jag sätter in pengar på samma bank har vi då var för sig en bankgaranti, alltså 100.000€ var?

 19. Gun skriver:

  på olika konton

 20. Lillan skriver:

  gäller statliga bankgarantin även ISK kontot? mvh

 21. Per skriver:

  Ja, den statliga bankgarantin gäller även ISK kontot.
  Upp till 950 000 kr är skyddat och det finns speciella fall där större belopp är skyddade.

 22. Lennart Karlsson skriver:

  Vad gäller för gifta par

 23. Sandberg ;Gun skriver:

  Swedbank svajar idag då VDn fått sparken. Om banken måste betala miljardböter för sina transaktioner o går omkull – förlorar jag alla tillgångar jag har i banken -då jag har mest fonder – just inga sparkonton?

 24. marija skriver:

  Hej,
  Har staten rätt att få pengar från konkursbo för sin insättningsgaranti ?

 25. Timo skriver:

  Om en bank går i kk vad händer med ISK depån man har i den banken?

 26. Karl skriver:

  Om vi är 3 delägare i 1 aktiebolag med lika delar
  Och alla 3 är även kund privat i samma bank
  Vad gäller då

  • Per skriver:

   För ett aktiebolag där gäller bara en bankgaranti så att säga. Sen är det per individ för er andra och era privata pengar.

 27. Västerbotten skriver:

  Hej vi har tonårsbarn och alla har SEB-konton. Är det smart om vi föräldrar lämnar i förtid?
  Skall vi halvera risken med att flytta hälften av våra små besparingar till något annat, ex vad? Eller är detta ett ok upplägg? Trevlig lördag!

 28. Martin skriver:

  Hej,
  Om man har flera bolag i en koncern och samtliga bolag har samma bank. Vad gäller för insättningsgarantin för samtliga bolag då?
  Tack.

 29. Torsten skriver:

  Vad gäller för aktier placerade hos bank?
  Drabbas de också av konkursen eller står fe fria från konkursen?

 30. Bo Lundgren skriver:

  Vid finanskrisen på 90 talet så hade länsförsäkringar problem och var nära konkurs.De konfiskerade alla mina pensionskonton c:a 100.000 från dessa och har aldrig betalat tillbaka. En del av dessa pensionskonton var andra institut som de hade köpt och införlivat i sin bank.Nu drog man även från dem trots att de hade haft sin utdelning från respektive pensionsbolag tidigare.Jag har jobbat med u-lansuppdrag i 17 är och har själv betalat mina sociala avgifter i sverige och detta är pension som jag intjänat från utlandstjänst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *